Günter Kanitz
Taube: DV 4972-08-0095 W
Günter Kanitz
Taube: DV 0127-08-866 V
Günter Kanitz
Taube: DV 4972-09-229 W
Günter Kanitz
Taube: DV 4972-09-0246 W
Günter Kanitz
Taube: DV 4972-04-0026 V
Günter Kanitz
Taube: DV 4972-04-0092 V
Günter Kanitz
Taube: DV 4972-04-0093 W
Günter Kanitz
Taube: DV 4972-02-0217 W

Günter Kanitz
Taube: DV 4972-02-0343 W
Taube: DV 4972-00-0046 V
Taube: DV 4972-00-0584 W